Privacybeleid Huize Holland Smaakmakerij

Privacy Policy Huize Holland Smaakmakerij

Huize Holland Smaakmakerij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit privacybeleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Huize Holland Smaakmakerij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet,- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Huize Holland Smaakmakerij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

Huize Holland Smaakmakerij
Promenade 51, 5401 GM Uden
0413 310159 – info@huize-holland.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Huize Holland Smaakmakerij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het onderhouden van communicatie (e-mail en telefoon).
– Het versturen van informatie over ons aanbod (Na uw toestemming, via onze Digitale IJsvitrine).
– Het overeenkomen van een aankoop (Webwinkel).
– Meldingen die betrekking hebben op uw aankopen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of inzien:
– voorletters, naam, adres, woonplaats, geboorte datum, mailadres.
– mobiele telefoonnummer, bankrekeningnummer bij aankoop via webwinkel of via pin.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Online marketing, webshop, website, contentcreatie, marketingdoeleinden.
– Digitale IJsvitrine/Smaakabonnement.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
– beveiligde cloudopslag;
– via Google Analytics, en WordPress Statistieken worden onze websites gevolgd en geoptimaliseerd voor gebruik.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) indien gewenst.
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij hierover met ons contact op te nemen. Indien e.e.a. tot ongemakken leidt vinden wij dat vervelend en dan willen wij daar graag rekening mee houden.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Cookiebeleid Huize Holland Smaakmakerij

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat via onze website op uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek registreert. Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website te faciliteren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden. Uw browserinstellingen bepalen ondermeer wat in cookies wordt opgeslagen.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via diverse websites gepersonaliseerde advertenties vertonen aan u. Voor deze cookies kunt u zich centraal afmelden via Your Online Choices zodat ze niet meer door ons of bij een website van een derde geplaatst worden.

Het verwijderen van reeds opgeslagen cookies kunt u alleen zelf doen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg hierover en over het aanpassen van uw instellingen vindt u onder de help-knop in de door u gebruikte browser.

Overzicht van cookies die door onze website kunnen worden geplaatst en hun functie:

Google Analytics
Levensduur van dit cookie: 30 minuten – 2 jaar
Helpt ons met het bijhouden van website bezoeken en bezoekersbronnen. Ook stelt het ons in staat om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Alle verzamelde data is geaggregeerd en geanonimiseerd en daardoor niet herleidbaar tot individuen. Het niet accepteren van deze cookie zorgt er voor dat wij minder goed de functionaliteit van onze website kunnen analyseren en verbeteren.

WordPress Stats
Levensduur van dit cookie: 30 minuten – 2 jaar
Vergelijkbaar met Google Analytics, direct benaderbaar via WordPress.com met betreffende accountgegevens.